Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden DesignCharger

Artikel 1: Algemeen

1.1 Dit zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van DesignCharger, gevestigd aan de Oranjesingel 24 te NIjmegen. DesignCharger is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 74298364.  

1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten van DesignCharger.

1.3 DesignCharger is een handelsnaam van Treding.

Artikel 2: Bestellen en tot stand komen overeenkomst

2.1 Bestellingen kunnen op verschillende manieren worden geplaatst. Via de website, telefonisch, e-mail, of persoonlijk contact. Eventuele bevestigingen worden per e-mail verzonden.

2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft de koper aan met deze voorwaarden akkoord te gaan. Bestellingen kunnen niet worden geannuleerd.

2.3 DesignCharger behoudt zich het recht een bestelling te weigeren in geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens, er sprake is geweest van wanbetaling of andere zaken waarbij DesignCharger het financiële risico te groot acht om te leveren. Aan de acceptatie van een bestelling kunnen daarom extra voorwaarden worden verbonden zoals vooruitbetaling.

2.4 In geval van bewust opgeven van onjuiste gegevens of enige andere vorm van poging tot oplichting zal DesignCharger aangifte doen bij de politie.

2.5 De overeenkomst komt tot stand indien DesignCharger de bestelling heeft geaccepteerd. DesignCharger zal niet altijd een opdrachtbevestiging versturen.

2.6 De koper dient voor het afronden van de bestelling de inhoud van de bestelling en zijn gegevens te controleren op juistheid. Vanwege de snelheid van verpakken en verzenden kan DesignCharger mogelijk geen wijzigingen meer doorvoeren. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste gegevens zullen worden doorberekend aan de koper.

Artikel 3: Prijzen & aanbiedingen

3.1 Prijzen zijn in Euro’s, exclusief 21% BTW.

3.2 Aanbiedingen zijn geldig tot de in de aanbieding vermelde datum of zolang de voorraad strekt. Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 4 weken, tenzij een andere termijn in de offerte vermeld staat.

3.3 DesignCharger kan op ieder moment zonder voorafgaande mededeling haar prijzen aanpassen. Prijswijzigingen hebben geen effect op reeds afgesloten overeenkomsten. Prijzen en aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgbestellingen. Typefouten zijn voorbehouden.

 

Artikel 4: Levering

4.1 Leveringstijd zal worden afgesproken bij het maken van de bestelling. In principe geldt dat de levering uiterlijk 10 werkdagen in beslag neemt, mits het aantal producten op voorraad is. Dit zal worden gecommuniceerd bij de overeenkomst van de bestelling.

4.2 DesignCharger is verplicht deze levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. DesignCharger kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen heeft DesignCharger het recht om in overleg met de koper de levertijd te verlengen of de overeenkomst te annuleren.

4.3 DesignCharger heeft geen invloed op vertragingen die door de transporteur veroorzaakt worden en kan hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

4.4 Indien het bestelde artikel niet voorradig is zal DesignCharger de koper hiervan op de hoogte stellen.

4.5 Indien levering niet plaatsvindt binnen een termijn van 30 dagen, tenzij anders is overeengekomen, is de koper daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen. Reeds betaalde bedragen zullen in dit geval binnen 30 dagen gecrediteerd worden.

4.6 Indien een zending geweigerd of niet afgehaald wordt, is DesignCharger gerechtigd de gemaakte transportkosten op de koper te verhalen.

Artikel 5: Transport en risico

5.1 De wijze van transport, verzending en verpakking wordt, indien geen nadere aanwijzing door de koper aan DesignCharger is verstrekt, door ons als goed koopman bepaald. Eventuele specifieke wensen van de koper inzake transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper heeft verklaard de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

5.2 De transportkosten zijn voor rekening van de koper.

5.3 De koper dient bij aflevering van het pakket de vrachtbrief van de transporteur te ondertekenen voor het in ontvangst nemen van het pakket.

5.4 De koper dient na aflevering de inhoud van het pakket te controleren. Indien de bestelling onverhoopt niet volledig of onjuist mocht zijn, dient de koper zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst contact op te nemen met +31(0)6 57599106 of per e-mail ‘designcharger@hotmail.com’. Na deze termijn kunnen geen manco’s meer worden aangemeld.

5.5 Alle zendingen worden door DesignCharger verhoogd aansprakelijk verstuurd. Risico van beschadiging en verlies van een zending naar de koper wordt daarom door DesignCharger gedragen. Nadat de artikelen door de koper in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de koper over.

Artikel 6: Overmacht

6.1 DesignCharger is niet aansprakelijk, indien en voor zover onze verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

6.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor ons risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van DesignCharger alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.

6.3 DesignCharger behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor onze verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is DesignCharger gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

6.4 Indien DesignCharger bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

7.1 Afgeleverde artikelen blijven eigendom van DesignCharger totdat aan alle betalingsverplichtingen is voldaan. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de koper op het moment van aflevering.

Artikel 8: Garantie

8.1 DesignCharger garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

8.2 Voor alle geleverde zaken geldt dat DesignCharger de garanties van producenten doorleveren aan de koper. Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie. DesignCharger aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor alle vormen van schade die is ontstaan als direct of indirect gevolg van het gebruik, functioneren of bezit van het geleverde.

8.3 DesignCharger is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van DesignCharger. DesignCharger is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.4 Indien DesignCharger, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

8.5 In het geval de koper via DesignCharger een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.

8.6 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: - indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van DesignCharger of de fabrikant zijn verricht; - indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; - indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; - indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid; - indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar gebruiker geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

8.7 De koper is gehouden DesignCharger te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen DesignCharger mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen.

8.8 De koper is verplicht het product aan DesignCharger te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen. Indien een klacht gegrond wordt verklaard verplicht DesignCharger zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.

8.9 De garantie vervalt indien de koper niet heeft voldaan aan de betalingsverplichting.

 

Artikel 9: Retournering

9.1 Retouraanvragen dienen binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk bij DesignCharger te zijn ingediend.

9.2 Na toekenning van een retournummer dient de koper binnen vijf werkdagen de bestelling te retourneren. Een retourzending dient altijd aangetekend, voldoende gefrankeerd en deugdelijk verstuurd te worden. Kosten voor verzending zijn voor rekening van de koper.

9.3 Artikelen dienen ongebruikt, compleet, onbeschadigd en in originele verpakking te zijn. Uitgesloten van retournering zijn in opdracht van de koper vervaardigde artikelen.

9.4 Indien blijkt dat DesignCharger het verkeerde heeft geleverd zijn kosten van retournering en opnieuw leveren voor rekening van DesignCharger. DesignCharger zal dan ook zelf de retournering organiseren.

9.5 Reeds ontvangen betalingen zullen bij acceptatie van de retourzending uiterlijk binnen 30 dagen na ontvangst van de retourzending door DesignCharger worden terugbetaald. Indien slechts een deel van een bestelling wordt geretourneerd, blijven de verzendkosten van de oorspronkelijke zending altijd voor rekening van de koper.

Artikel 10: Productinformatie

10.1 DesignCharger besteedt de grootste zorg aan de informatievoorziening van de artikelen. DesignCharger is echter niet aansprakelijk voor door haar verstrekte onjuiste specificaties en/of andere aanduidingen van de artikelen.

10.2 Getoonde afbeeldingen gelden slechts bij benadering en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. Afwijkende afbeeldingen kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de koop.

Artikel 11: Privacy

11.1 DesignCharger hecht grote waarde aan de privacy van haar klanten. Alle persoonlijke gegevens worden daarom met zorg behandeld en beveiligd opgeslagen. Hierbij wordt strikt alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens gevolgd.

11.2 DesignCharger gebruikt de door de koper verstrekte persoonsgegevens voor het verwerken van de bestelling en voor marketingdoeleinden.

11.3 Persoonsgegevens zullen zonder toestemming van de koper door DesignCharger niet worden verstrekt aan derden, tenzij dit voor afhandeling van de betaling noodzakelijk is. 11.4 Bedrijfsgegevens of persoonsgegevens kunnen op verzoek van de koper worden gewijzigd.

Artikel 12: Geschillen

12.1 Op deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

12.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dit niet binnen 30 dagen mogelijk blijkt, zullen alle geschillen tussen partijen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Het oordeel van de rechter is voor alle partijen bindend.

 


Algemene Voorwaarden.pdf